FORSIKRING

Vi er forsikret via TRYG i henhold til Move4you.dk`s forskrifter

Flytbedst sikrer igennem vores kvalitetsstyring, at alle vognmænd har de nødvendige forsikringer, da dette er en vigtig del af enhver transport. For erstatningspligtig skade, sket under færdselsloven, gælder den lovpligtige motoransvarsforsikring.

For erstatningspligtig skade, der ikke hører under færdselsloven, har Flyt bedst tegnet en særlig fragtføreransvarsforsikring, som sikrer godset ud over de i CMR konventionen gældende regler.  max. kr. 200.000.000 pr. transport. Med mindre en tilkøbsforsikring er tegnet.

Kundens ansvar
Kunden har pligt til skriftligt at gøre Firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifulde genstande der indgår i Opgaven herunder, men ikke begrænset til, designermøbler og -lamper, antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld, sølv, ædle stene.

Firmaet kan betinge sig, at der tegnes ekstra forsikringsdækning, såfremt det vurderes at Opgaven omfatter særligt værdifulde, eller skrøbelige genstande. Kunden vil blive oplyst og opkrævet betaling for en sådan ekstra forsikringsdækning.

Ønsker Kunden, at reklamere eller kræve erstatning fra Firmaet skal dette meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse til Firmaet.

Sådanne reklamationer og krav om erstatning skal fremsendes hurtigst muligt efter Kunden blev, eller burde have være blevet, bekendt med bortkomst eller skader dog senest 48 timer efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering. Firmaet er berettiget til at besigtige den eller de genstande, der er omfattet af reklamationen, eller erstatningskravet, før de tager en eventuel beslutning om at vedkende sig kundes krav.

Firmaet har ikke tegnet særskilt forsikring for Opbevaringsopgaver. Såfremt Kunden ønsker yderligere forsikringsdækning anbefales det, at Kunden selv tegner en specifik forsikring for dette.

 

 Firmaets ansvar

Firmaet er kun ansvarlig for bortkomst og skade, som skyldes fejl og forsømmelser fra Firmaets og dets ansattes side.

Firmaets er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller genstandes egen beskaffenhed, herunder at det ikke kunne tåle de påvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af en Opgave.

Firmaet er uden ansvar for bortkomst af eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af Kunden eller personer, der handler på Kundens vegne. Firmaets erstatningspligt er begrænset til genanskaffelsespriser umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi og anden særlig værdi, fx grundet genstandens karakter som samlerobjekt med videre, erstattes ikke.

Firmaet er berettiget til at opkræve yderligere betaling for at påtage sig et udvidet erstatningsansvar såvel som stille krav om udvidet eller ekstra forsikringsdækning.

Erstatningen kan ikke overstige det af Kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli og max. 2 mio. kr. pr. Flytteopgave, medmindre Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar.

Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er Firmaet kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har Firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar. Når Firmaet har udbetalt den fulde erstatningssum for gods og genstande overgår ejendomsretten fuldt ud til Firmaet for de pågældende genstande.

I stedet for udbetaling af en kontant erstatning kan Firmaet, efter aftale med Kunden, levere nye effekter, identiske med de bortkomne eller beskadigede, eller lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne på Firmaets regning

 

Erhvervsansvar:

Max. kr. 2.000.000 i alt.

Antikviteter, kunstgenstande og lignende:

Max. kr. 50.000 pr. kolli, med mindre andet er aftalt.

 
VIN, TOBAK OG SPIRITUS

Udvidet forsikring skal tilkøbes – Max. dækning på kr. 80.000,- pr. transport, derudover dækker kundens egen godsforsikring. Forsikringen dækker ikke skade på eller tab af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter, juveler, ædelstene og andre kostbarheder.

Forsikret via Tryg Forsikring via Flytbedst/Move4you.dk´s forskrifter

Synlige skader skal anmeldes omgående. Ikke synlige skal anmeldes senest 48 timer efter transporten, og dækkes kun, hvis skaden alene kan henføres til den udførte transport.  Flyt bedst skal forinden transporten orienteres, hvis der er gods der er særlig skrøbeligt. Alle forsikringer dækker kun, såfremt Flyt bedst vognmænd alene håndterer det transporterede gods.

Standard forsikring inkl. i alle flyttetilbudspakker har en selv risiko på 5.000kr.-

FORSIKRING – INTERNATIONAL TRANSPORT

Internationale transporter udføres i henhold til CMR-konventionen. Erstatningsbeløbet er pt. 8,33 sdr/kg. Har du spørgsmål til vores forsikringer, kan du ringe til salgsafdelingen på telefon 30 30 60 60

Supplerende udvidet forsikring kan tegnes
Erstatningsbeløbet Alle flytninger kan tilkøbes en ekstra udvidet forsikring – for 50-300kr.- alt efter m3 læsning. 
Med en udvidet forsikring er der en selvrisiko på 1000kr.-

Vi er forsikret via TRYG Forsikring i henhold til

Move4you.dk`s forskrifter